Panduan Penjaga Warga Emas

Buku Panduan Penjaga Warga Emas ini merupakan hasil kerjasama Julius Centre University of Malaya bersama Jabatan Kesihatan Negeri, Negeri Sembilan dan Pejabat Kesihatan Daerah Seremban. Buku kompak ini mengandungi semua panduan asas yang diperlukan oleh penjaga kepada warga emas. Ia meliputi perkara seperti penjagaan kesihatan warga emas, pemakanan warga emas, penjagaan warga emas yang kurang upaya, fisioterapi serta cara menguruskan stres bagi penjaga warga emas itu sendiri. Oleh itu, buku ini amat bersesuaian untuk dimiliki oleh siapa sahaja dalam mengetahui tatacara dalam menguruskan warga emas.

This Elderly Carer’s Handbook is the result of a collaboration between Julius Center University of Malaya and the State Health Department, Negeri Sembilan and the Seremban District Health Office. This compact book contains all the basic guidance needed by caregivers of the elderly. It covers matters such as health care for the elderly, nutrition for the elderly, care for the disabled elderly, physiotherapy and how to manage stress for the elderly caregivers themselves. Therefore, this book is very suitable for anyone to know how to manage the elderly.

Editor: Farizah Mohd Hairi, Choo Wan Yuen, Noran Naqiah Hairi
Publisher: Universiti Malaya Press (2019)
Details: Chapters 9, Pages 93